ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Érintett honlap: mohaplusz.hu, mohashop.hu és az azokhoz, linkekkel kapcsolódó aloldalak.
Bevezetés: A Moha Plusz Kft. a mohaplusz.hu, mohashop.hu weblapok tulajdonosa és üzemeltetője.
Célom, hogy biztonságban érezze magát a weboldalaimon, így fontos számomra az Ön magánéletének és személyiségi jogainak védelme. Ezért kérem, hogy alaposan olvassa át a weboldalam működéséről szóló alábbi összefoglalót. Bízhat abban, hogy az adatkezelés átláthatóan és tisztességesen történik, és mindent megteszek annak érdekében, hogy az adatait gondosan és felelősen kezeljem. Az alábbi Adatvédelmi szabályzat célja tájékoztatás nyújtása az Ön részére arról, hogy hogyan használom a személyes adatait, amellyel kapcsolatosan megfelelek az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban:Infotv.) és az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) szigorú követelményeinek.
Az adatkezelési alapelveim összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
•2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és azinformációszabadságról (Infotv.);
•2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
•1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.);
•1998. évi XIX. törvény – a büntetőeljárásról (Be.);
•2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
•2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
•2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);
•2005. évi CXXXIII. törvény – a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól (SzVMt.);
•2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.),
•2012. évi CLIX. törvény – a postai szolgáltatásokról (Postatv.)Az adatkezelő adatai és az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei Személyemben az adatkezelő és az adatvédelmi tisztségviselő azonos. A GDPR, az EU tagállamokban irányadó más adatvédelmi jogszabályok és az adatvédelemre vonatkozó más előírások szerint az adatkezelő:
Moha Plusz Kft.
Cégjegyzékszám: 06-09026089
Cím: 6800 Hódmezővásárhely Németh László u. 8. 3/9.
Adószám: 27969511-2-06
Telefonszám: +36 20 332 7242
E-mail cím: iroda@mohaplusz.hu
Domain regisztrátor és a honlap tartalmáért felelős személy: Moha Plusz Kft.
A mohashop.hu tárhely-szolgáltató adatai:
Név: 3 in 1 Hosting Számítástechnikai és Szolgáltató Betéti Társaság
Cím: 2310 Szigetszentmiklós, Brassó u. 4/A.
Elérhetőség: https://megacp.com/
A személyes adatok
A személyes adat az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző információ -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A regisztrált felhasználó nevén, címén, telefonszámán, e-mail címén és adóazonosító jelén túlmenően weblapomon tett minden látogatás alatt további adatok automatikus gyűjtésére is sor kerül technikai okokból: ilyen pl. az IP-cím, amelyet az Ön internet-szolgáltatója oszt ki számítógépe részére az internetre való csatlakozás céljából vagy információk arról az internet-helyről, ahonnan Ön meglátogatta az ajánlatomat, de ilyenek az Ön által használt böngésző beállításai.(technikai információk) Ez a technikai anyag némely esetben személyes adatokat képezhet. Általános szabályként azonban én ezeket a technikai adatokat csupán olyan mértékben használom fel, amennyire technikai szempontból weboldalam működése és védelme érdekében szükséges a támadásokkal és visszaélésekkel szemben, ezen túlmenően pszeudonimizált (álnevesített) vagy anonimizált (nem nevesített) formában statisztikai célokra.
A személyes adatok kezelésének köre: A személyes adatait csak olyan körben gyűjtöm és használom fel, amelyben az szükséges a weboldal működéséhez és a tartalmaim és szolgáltatásaim nyújtásához, például, amikor terméket vagy szolgáltatást rendel. A személyes adatait kizárólag az
Ön hozzájárulásával gyűjtöm és használom fel. Ez alól kivétel, amikor nem lehetséges az előzetes hozzájárulás beszerzése bizonyos körülmények miatt és az adatkezelést jogszabály teszi lehetővé. A személyes adatai biztonsága kiemelkedően fontos számomra. Ezért megteszem azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, hogy megvédjem az általam kezelt adatait, így megelőzve az elvesztésüket, vagy harmadik személyek visszaéléseit. Ebből következően rám kötelezően betartandó titoktartási szabályok vonatkoznak. Annak biztosítása érdekében, hogy az adatai mindig védve legyenek, a technikai biztonsági intézkedéseket rendszeresen felülvizsgálom és szükség esetén módosítom azokat az új technológiai követelmények szerint. Ezek az alapelvek vonatkoznak azon cégekre is, amelyek megbízásomból, vagy a partneri viszonyból adódó utasításaim szerint kezelnek és használnak fel adatokat.
Az adatkezelés céljai és a személyes adatok kezelésének módjára vonatkozó jogelvek: A személyes adatait a következő célokra gyűjtöm, kezelem és használom fel:
• Szerződések létrehozása és teljesítése
• Hírlevelek küldése
• Marketing tevékenységek, mint pl. nyereményjátékok
• Ügyfélszolgálat
• Médiaszolgáltatások nyújtása, pl. online kínált termékeim és szolgáltatásaim megrendelésének kezelése. A személyes adatait a következő jogelvek alapján kezelem:
• GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szolgál az adatkezelés alapjául, amelyhez beszerzem az Ön hozzájárulását bizonyos adatkezelési célokra
• GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szabályozza, hogy a személyes adatok kezelhetők egy szerződés teljesítése érdekében, pl. egy termék vásárlásával kapcsolatosan. Ugyanez vonatkozik azokra az adatkezelési tevékenységekre is, amelyek szükségesek a szerződés megkötése előtti tevékenységekhez, mint pl. termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos érdeklődések kezelése.
• GDPR6.cikk(1)bekezdése)pontja olyan esetekben alkalmazandó, amikor jogi kötelezettség írja elő számomra az adatkezelést, például az adókötelezettségekkel kapcsolatosan.
• GDPR 6. cikk (1) bekezdés d) pontja tartalmazza, hogy személyes adatok kezelhetők az Ön vagy más természetes személyek létfontosságú érdekeinek védelmében.
• GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja a jogos érdekemre vonatkozik, például amikor a megrendelések teljesítése érdekében szolgáltatókat veszek igénybe (pl. kiszállítási szolgáltatások), amikor statisztikai felmérést és elemzéseket végzek, vagy amikor naplózom a belépési kísérleteket. Az érdekem abban áll, hogy felhasználóbarát, tetszetős és biztonságos weboldalt tudjak biztosítani és optimalizálhassam azt oly módon, hogy az mind szolgálja az üzleti érdekeimet, mind pedig megfeleljen az Ön elvárásainak.
Személyes adatok tárolásának ideje és a törlési gyakorlat: Csak addig kezelek és tárolok személyes adatokat, amíg azok szükségesek az adatkezelés céljának megvalósulásához, vagy ameddig jogszabály vagy más rendelkezés előírja azt számomra. Amint a cél megszűnik vagy teljesül, a személyes adatait törlöm, vagy korlátozom a hozzáférést. A korlátozott hozzáférés azt jelenti, hogy az adatok törlésre kerülnek, amint a jogszabályokban vagy szerződésekben meghatározott megőrzési idők eltelte lehetővé teszi ezt, ha egyébként nem áll fenn olyan ok, ami alapján feltételezhetem, hogy a törlés veszélyeztetné az Ön jogos érdekét és feltéve, hogy a törléshez nem szükséges aránytalanul terhes erőforrás-ráfordítás a tárolás egyedi körülményei miatt.
Általános adatok és információk gyűjtése (naplófájlok): A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontjának megfelelően a weboldalam számos általános adatot és információt gyűjt minden hozzáférésről és ezeket átmenetileg a szervernaplófájljaiban tárolom. A naplófájlokat a számítógépes rendszer automatikus naplózása hozza létre. A következő adatokat gyűjthetem:
• Weboldalhoz való hozzáférés (dátum, idő és gyakoriság)
• Hogyan érkezett a weboldalra (küldő oldal, hiperlink stb.)
• Küldött adatmennyiség
• Az Ön által használt böngésző és verziószáma
• Az Ön által használt operációs rendszer
• Az Ön internetszolgáltatója
• Az internetszolgáltató által az internetre való csatlakozáskor az Ön számítógépénekkiosztott IP cím
Ezen adatok gyűjtése és tárolása szükséges a weboldal működtetéséhez, hogy biztosítani tudjam a weboldal funkcionalitását és megfelelően tudjam bemutatni a weboldalam tartalmát. Szintén felhasználom ezeket az adatokat arra, hogy optimalizáljam a weboldalam és biztosítsam az IT rendszereim biztonságát. Ezen okból az adatokat legfeljebb hét napig tárolom, műszaki elővigyázatosságból. Ezen adatokat szintén használom marketing, piackutatási és szolgáltatásstrukturálási célokra. Sütik, webelemzési szolgáltatások és közösségi média. Elkötelezett vagyok aziránt, hogy Önnek a lehető legmagasabb színvonalú szolgáltatást nyújtsam. Célom, hogy megőrizzem az Ön belém vetett bizalmát. Ennek megfelelően egyértelmű tájékoztatást szeretnék adni arról, hogy a http://mohaplusz.hu és a https://mohashop.hu/ weboldalunk sütijeit („cookies”) hogyan használom fel, illetve miként tárolom. A sütik kisméretű szöveges, képi vagy szoftverfájlok, amelyeket az Ön számítógépén, okostelefonján vagy webhelyek böngészésekor internet eléréshez használt egyéb eszközein helyezek el és tárolok. A sütik rendkívül hasznos eszközök, amelyek lehetővé teszik, hogy az internetes oldal Önt felismerje, továbbá, hogy naplózza az időpontokat, amikor Ön egy adott oldalra ellátogat. Emellett lehetővé teszik, hogy a weboldallal Ön biztonságos kapcsolatot létesítsen, és a felhasználói élményt is növelik azáltal, hogy a weboldallal kapcsolatos élményét javítják, a kapcsolatot biztosítják és/vagy egy adott oldal tartalmát az Ön érdeklődési köréhez igazítják. A sütik által az Ön számítógépén rövid ideig tárolt információ az alábbiakra vonatkozhat: azon weboldalak, amelyekre Ön a sütit tartalmazó számítógépével ellátogatott; azok a hirdetések, amelyekre Ön rákattintott; az Ön által használt böngésző típusa; az Ön IP címe; és az adott weboldal számára Ön által megadott információ (a sütik alkalmazásával elkerülhető az információ ismételt megadása). A sütikre, webelemzési szolgáltatásokra és az alkalmazott közösségi média pluginekre külön Süti szabályzat vonatkozik. A termékeimmel és szolgáltatásaimmal kapcsolatos, különleges ajánlatokra és más üzenetekre, mint pl. hírlevelekre vonatkozó információk közlése. Arra használom az adatait, hogy megküldjem az Ön által kért információt a termékeimről, szolgáltatásaimról és más különleges ajánlatokról az Ön által megadott email-címre. Ezt csak előzetes hozzájárulásával teszem, vagy, ha jogszabályok lehetővé teszik ezt. Az ilyen kommunikációhoz való hozzájárulásra a GDPR 6. cikk (1) bekezdése) pontja és a 7. cikk vonatkozik. Feliratkozás ingyenes termék részletre, illetve hírlevelekre- Weboldalon keresztül: A weboldalamon lehetősége van feliratkozni ingyenestermékrészletre, illetve hírlevélre. Amikor feliratkozik az ingyenes termék részletre és a hírlevélre, a megadott adatok továbbításra kerülnek hozzám, így legalább az Ön általmegadott név és az Ön e-mailcíme. A feliratkozás akként történik, hogy Ön a feliratkozásra vonatkozó nyilatkozat közelében elhelyezett jelölő négyzetet kipipálja.
Ekkor az Ön hozzájárulása megszerzésre kerül az adatkezeléshez. A jelölő négyzet kipipálását megelőzően az Adatvédelmi szabályzat is megtekinthető. A feliratkozást követően a regisztráció során megadott adatai bekerülnek az ingyenes termék, illetve hírlevél adatbázisaimba. A termékek és szolgáltatások értékesítésével kapcsolatos kommunikációk: Ha termékeket vagy szolgáltatásokat vásárol a weboldalamon, úgy információkat küldhetek Önnek a saját hasonló termékeimről és szolgáltatásaimról az Ön által megadott e-mailcímre, még az Ön hozzájárulása nélkül is. Azt szeretném, hogy érdeklődéssel olvassa az email-jeimet és ezért megpróbálok kizárólag olyan információkat összeállítani, amelyeket valószínűleg Ön érdekesnek találhat. Ezért mérem és tárolom a felhasználói profiljával végzett megnyitásokat és kattintásokat. Ezen információk közé tartozik az is, hogy megnyitja-e az e-mailjeimet és ha
igen, mikor, mely tartalmakra kattint az e-mailben, valamint, hogy megkapja-e az emailjeimet és ha nem, miért nem. Ezeket az adatokat szintén használom, statisztikai célokra. Természetesen leiratkozhat, hogy ne kapjon ilyen e-maileket, azaz visszavonhatja a hozzájárulását a jövőre nézve, amelyhez egy leiratkozási link áll rendelkezésére minden emailben és hírlevélben.
Ezen kívül, bármikor felveheti velem a kapcsolatot a következő elérhetőségeken, hogy visszavonja a hozzájárulását:
• e-mailen: iroda@mohaplusz.hu,
• postai úton: Moha Plusz Kft. (6800 Hódmezővásárhely Németh László u. 8. 3/9.)
Nem lehetséges leiratkozni bizonyos tájékoztató üzenetekről, amelyek szükségesek a szerződések teljesítéséhez és a weboldalam működéséhez, beleértve a szolgáltatási emaileket vagy vásárlásokkal kapcsolatos információkat (pl. megrendelések megerősítése, szerződéses dokumentumok, fizetési adatok kezelése). Ezeket az értesítéseket az Ön által megadott elérhetőségekre küldöm. A személyes adatok kezelése kapcsolatfelvételkor, látogatók megrendeléseinek leadásakor.
Kapcsolatfelvétel: Amikor e-mailen vagy a kapcsolatfelvételi űrlapon felveszi velem a kapcsolatot, az Ön által megadott adatokat a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján tárolom, hogy meg tudjam válaszolni a kérdéseit. A kapcsolatot naplózom, hogy bizonyítani tudjam a jogi követelmények szerint. Az Ön hozzájárulását akkor szerzem be az adatkezeléshez, amikor kitölti az űrlapot és a jelen Adatvédelmi szabályzat is megtekinthető ekkor. Az ezzel kapcsolatos adatokat törlöm, amikor a szóban forgó kommunikáció befejeződik és az adott ügy véglegesen megoldódott. Megrendelések látogatóként: Önnek csak látogatóként van lehetősége megrendelést leadni, a weblapomon nincs regisztrációs lehetőség. Kérem, vegye figyelembe, hogy emiatt ez azzal járhat, hogy a jövőbeni rendelések esetén újra meg kell majd adnia az adatait. A látogatói megrendelésekhez megadott adatait a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint a szerződés teljesítése érdekében gyűjtöm, kezelem és használom fel. Az Ön által megadott információkat az adatkezelés és a megrendelésén teljesítésének idejére tárolom. Az Ön adatai ezt követően törlésre kerülnek. Vegyes A GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) és f) pontja szerint tárolom és felhasználom az Ön személyes adatait és műszaki információkat, ahol ez szükséges a weboldalamon történő visszaélések vagy más jogellenes magatartások megelőzése vagy vizsgálata érdekében, pl. adatbiztonság fenntartása az IT rendszerem elleni támadás esetén. Ezt szintén meg lehet tenni közigazgatási hatóságok vagy bíróságok rendelkezése szerint annyiban, amennyiben ezt előírják részemre a jogszabályok, valamint a jogaim és érdekeim védelme érdekében és annyiban, amennyiben ez szükséges a követelésekkel szembeni védekezéshez.
Személyes adatok továbbítása harmadik személyek részére:
A személyes adatai továbbításakor mindig a lehető legmagasabb szintű biztonságot nyújtom, ezért az adatait kizárólag olyan szerződéses kötelezettségeket vállalt szolgáltatók és partnerek részére továbbítom, amelyek azt megelőzően gondosan kerültek kiválasztásra. Csak olyan szervezetek részére továbbítok adatokat, amelyek az Európai Gazdasági Térségben telepedtek le és így a szigorú EU-s adatvédelmi jogszabályok vonatkoznak rájuk vagy olyan szervezetek
részére, amelyekre ezzel egyenértékű biztonsági szabályozás vonatkozik. Az adatok harmadik országba történő továbbítását jelenleg nem végzem és nem is tervezem.
Adattovábbítás szolgáltató partnerek részére a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) és f)pontja szerint: A weboldalam működtetése és optimalizálása, valamint a szerződések teljesítése érdekében különböző szolgáltatókat bíztam meg, hogy a nevemben teljesítsenek bizonyos feladatokat, pl. központi IT szolgáltatások nyújtása, a fizetések feldolgozása, a számlázási tevékenység elvégzése, a termékek tárolása és csomagolása, a termékek kiszállítása, eszközök telepítése vagy hírlevelek megküldése. Az egyes célokhoz gyűjtött információkat továbbítom ezen szolgáltatók részére (pl. név, cím). Ezek közül néhány társaság a megbízásomból jár el a megrendelések kezelése és teljesítése érdekében és így a megadott adatokat kizárólag az utasításam szerint használhatják fel. Ebben az esetben jogilag felelek annak biztosításáért, hogy az általam megbízott cégek megfelelő adatbiztonsági óvintézkedéseket tegyenek. Ezért meghatározott adatbiztonsági intézkedésekről állapodtam meg ezekkel a cégekkel és ezeket az intézkedéseket rendszeresen ellenőrzöm. Ellentétben a külső adatkezelési követelményekkel, harmadik felek részére a szerződés teljesítésének következő eseteiben továbbítom az adatokat, amely esetekben ezek a felek maguk felelnek az adatok felhasználásáért:
• Áruk fuvarozásával kapcsolatosan az adatok továbbításra kerülnek a megrendelésben meghatározott logisztikai cégekhez vagy postai szolgáltatókhoz.
• A megrendelt áruk kifizetésével kapcsolatosan, adatokat továbbítok a megrendelésben meghatározott fizetési szolgáltatója, vagy a finanszírozó bank részére. Ahol hitelkártyát használnak a fizetéshez, egy ügyletalapú biztonsági ellenőrzés kerülel végzésre a CIB Bank fizetési feldolgozó segítségével, hogy megelőzzem a hitelkártya-csalásokat. A fizetéssel kapcsolatosan nem gyűjtök vagy tárolok fizetési adatokat, mint pl.hitelkártya számokat vagy számlainformációkat. Ezek kizárólag és közvetlenül az érintett fizetési szolgáltató részére kerülnek megküldésre. Adattovábbítás más harmadik személyek részére a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) ésf) pontjai szerint: Végezetül, továbbíthatom a személyes adatait harmadik felek vagy közigazgatásiszervek részére a hatályos adatvédelmi jogszabályok szerint, ha ez részünkre jogilag kötelező (pl. egy közigazgatási hatóság vagy bíróság végzése alapján) vagy ha jogosult vagyok így eljárni (pl. mivel ez szükséges egy bűncselekmény nyomozásához vagy a jogaim és érdekeim bizonyításához és érvényesítéséhez).
Kapcsolatfelvétel Moha Plusz Kft-vel, mint adatkezelővel: Amennyiben megkereséssel kíván fordulni hozzám, Moha Plusz Kft-hez, úgy azt a jelent ájékoztatóban megadott, illetve a honlapon elhelyezett elérhetőségeken teheti meg. Én minden hozzám beérkezett e-mailt a küldő nevével, e-mail címével, a dátum, időpont adatokkal és más, az üzenetben megadott egyéb személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb öt év elteltével törlök.
Az adatkezelés célja: az ügyfelek és az adatkezelő jogainak érvényesítése, az esetleges jogviták eldöntését szolgáló bizonyíték biztosítása, az utólagos bizonyíthatóság, valamint a megállapodások utólagos bizonyítása, minőségbiztosítás.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.
A kezelt adatok köre: levelek, valamint a levelezés során megadott személyes adatok.
Az adatok törlésének határideje: 5 év (a Polgári Törvénykönyv szerinti általánoselévülési idő)
Jelentkezés álláshirdetésekre: Amennyiben álláshirdetésre szóló pályázatot teszek közzé, úgy én, mint Moha Plusz Kft. a beérkezett pályázatokat tárolom. Az adatkezelés célja: a Moha Plusz
Kft. során betöltendő állásra történő jelentkezés, a kiválasztási eljárásban való részvétel. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.
A kezelt személyes adatok típusa: a kísérőlevelek, önéletrajzok, pályázatok, valamint azazokban megadott egyéb személyes adatok.
Az adatkezelés időtartama: a pályázat benyújtásától számított hat hónap.
Az érintett természetes személy jogai: Természetesen Ön rendelkezik jogokkal az adatai gyűjtésével kapcsolatosan, amelyekről ezúton örömmel tájékoztatom.
Tájékoztatáshoz való jog: Ön jogosult tájékoztatást kérni tőlem az Önnel kapcsolatosan tárolt személyes adatokról. Helyesbítéshez való jog Ön jogosult kérni az Önnel kapcsolatosan tárolt személyes adatok azonnali helyesbítését és/vagy kiegészítését.
Az adatkezelés korlátozásához való jog: Ön jogosult kérni, hogy a személyes adatai kezelését korlátozzam, ha Ön vitatja az Önnel kapcsolatosan tárolt adatok pontosságát, ha az adatkezelés jogellenes és már nincs szükségem az adatra, de nem szeretné, hogy töröljük az adatot és szüksége van ezekre jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy ellenük valóvédekezéshez vagy, ha tiltakozott az adatkezelés ellen. Törléshez való jog: Ön jogosult kérni az általam tárolt személyes adatai törlését, kivéve, ha az adatok megőrzése szükséges a szabad véleménynyilvánításhoz, a tájékozódás szabadságához, jogi kötelezettségeknek való megfeleléshez, közérdekből, jogi igények előterjesztéséhez vagy azok elleni védekezéshez vagy jogok gyakorlásához.
Tájékoztatáshoz való jog: Ha érvényesítette a helyesbítéshez, törléshez vagy adatkezelés korlátozásához való jogát, úgy a személyes adatai minden átvevőjét értesítem arról, hogy hogyan helyesbítettem, töröltem az adatot vagy arról, hogy most már korlátozás vonatkozik az adat kezelésére, kivéve, ha ez lehetetlen vagy aránytalan erőfeszítést igényel. Adathordozhatósághoz való jog: Ön jogosult a részemre megadott adatairól másolatot kérni. Továbbá jogosult azt
kérni, hogy Önnek vagy harmadik személynek ezt küldjem meg tagolt, széles körben használt és géppel olvasható formában. Ha azt kéri, hogy az adatokat közvetlenül egy másik adatkezelő részére küldjem meg, úgy ezt csak akkor teszem, ha műszakilag ez lehetséges.
Tiltakozás joga: Ha a személyes adatait jogos érdek nélkül kezelem a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f)pontja szerint, úgy az adatkezelés ellen bármikor jogosult tiltakozni a GDPR 21. cikkszerint.
Hozzájárulás visszavonásának joga: Ön jogosult bármikor visszavonni a hozzájárulását az adatok gyűjtésével kapcsolatosan a jövőre hatályosan. A visszavonásig gyűjtött adatokat ez nem érinti. Bízom benne, hogy megérti, hogy az adott személyi vagy technikai körülményektől függően lehetséges, hogy némi időbe telhet feldolgozni a hozzájárulás visszavonását és ez alatt az idő alatt még kaphat tőlem üzeneteket.
Szabályozó hatósághoz való panasz beterjesztésének joga: Ha a személyes adatai kezelése sérti az adatvédelmi jogszabályokat, vagy azadatvédelmi jogai bármilyen más módon megsértésre kerültek, úgy panaszt tehet a szabályozó hatóságnál. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c Telefon: 06/1/391-1400 Fax: 06/1/391-1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu URL: http://naih.hu
Adatbiztonság: Személyes adatainak biztonsága rendkívül fontos számomra. Ezért az Ön nálam tároltadatait technikai és szervezeti intézkedésekkel védelmezem, hogy hatékonyan megakadályozzam azok harmadik fél által történő elvesztését és manipulálását. Adatai hosszú távú oltalmának biztosítására a technikai biztonsági intézkedéseimet rendszeresen ellenőrzöm, és ha szükséges, az adott helyen érvényes technológiai szabványhoz igazítom. Ezek az elvek azoknál a vállalatoknál (üzleti partnereimnél) is érvényesek, amelyek az Ön rendelései kapcsán tőlem adatot kapnak és adatot dolgoznak fel és használnak. Az adatfeldolgozói a technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtok végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantáljam. A személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választom meg és üzemeltetem, hogy a kezelt adat:
a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);c) változatlansága igazolható (adatintegritás);d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védem különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítom, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők. A technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodok az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmiszintet nyújt. Az adatkezelés során megőrzöm: a) a titkosságot: megvédem az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult; b) a sértetlenséget: megvédem az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét; c) a rendelkezésre állást: gondoskodok arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök. Az adatkezelésekben érintett partnereimnek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálat megtagadásra vezető támadások ellen. Az adott partner üzemeltetője a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik. Tájékoztatom a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (email, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására,vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő, mint adatkezelő, megteszek minden tőlem elvárható óvintézkedést. Arendszereket megfigyelem annak érdekében, hogy minden biztonsági eltéréströgzíthessek, és bizonyítékkal szolgálhassak minden biztonsági eseményesetében. A rendszer megfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.Mint adatkezelő, nyilvántartom az esetleges adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket.
Más cégek weboldalaira mutató linkek: A weboldalam tartalmazhat más cégek weboldalaira mutató linkeket. Nem felelek az ezeken a linkeken keresztül elérhető más weboldalak adatbiztonsági gyakorlatáért. Kérem, érdeklődjön ezen külső weboldalaknál az irányadó adatvédelmi szabályzataikról.
Az Adatvédelmi szabályzat módosításai: Annak biztosítása érdekében, hogy az Adatvédelmi szabályzatom megfeleljen a mindenkor hatályos jogszabályi követelményeknek, fenntartom a jogot, hogy bármikor módosítsam. Ez szintén vonatkozik azokra az esetekre is, amikor az Adatvédelmi szabályzatot azért kell módosítani, hogy új vagy módosított termékeket vagy szolgáltatásokat ismertessek.
Érvényes: 2020. december 28. napjától mohaplusz.hu, mohashop.hu weboldal
Moha Plusz Kft. üzemeltető, adatgazda Telefonszám: +36 20 332 7242
E-mail: iroda@mohaplusz.hu